Грижа за хоратаБъдещето на работата

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Бъдещето на работата

За повечето хора работата е централна част от живота им. Те влагат енергия, време, способности и креативност в изпълнението на своите задачи. Когато работят, те знаят, че са необходими и са признати. Всеки човек иска работа, която да осигурява финансова сигурност, да се вписва добре в живота, да е пълноценна и приятна. 

Дигитализацията, новите технологии и работата в мрежи оказват силно влияние върху работния свят. Те променят както вида на професиите, така и изискванията за умения на служителите и формите на работа. С оглед на тези промени е жизненоважно пазарът на труда в страната ни да е гъвкав и динамичен, а политиките да могат да предвиждат бъдещите развития на ранен етап. Развитието на пазара на труда трябва да бъде свързано с образованието и науката, така че освен придобиване на ключови компетентности, да има и адаптация на работната сила спрямо пазара.

Демократична България ще обърнем трудовата политика към малкия и средния бизнес, към българското семейство и към обедняващите райони на страната:

  • Ще приемем нов Кодекс на труда, отчитащ нуждите на бизнеса и работещите от адекватна за времето, в което живеем уредба на трудовите отношения. Ще насърчим гъвкавите форми на заетост, като почасовата работа, работата от вкъщи, плаващото работно време и временната заетост.
  • Ще модернизираме бюрата по труда и ще ги развием в ефективна платформа и връзка между предлагащите и търсещите работа. Ще създадем работеща система за преквалификация и допълнителна квалификация, която ще достига до нуждаещите се чрез индивидуализирани пакети и бюджети. В намирането на работа за дългосрочно безработните лица ще включим и частните агенции за подбор на персонал срещу заплащане при успешна реализация на безработен.
  • Чрез регулярен мониторинг на търсенето и предлагането на пазара на труда ще въведем работещ механизъм за координация с образователните институции и подсигуряване на липсващите кадри. Кариерната ориентация съвместно с бизнеса и индустрията за започващите и завършващите определена образователна степен ще намали младежката безработица и ще компенсира недостига на кадри.
  • Ще въведем финансови стимули за работодателите за обучение на работното място, както и облекчения в осигуряването на лицата, които са в период на обучение.
  • Ще въведем ясен и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и няма да допуснем нейния неконтролиран, популистки ръст, който води до загуба на работни места и до намаляване на доходите на квалифицирания персонал.
  • Ще отменим минималните прагове за всички стартиращи бизнеси и самонаети лица, започващи за първи път дейност в определена професия.
  • Ще въведем специално данъчно и осигурително облагане на семейния микробизнес. Всички членове на семейства, заети в малко семейно предприятие ще могат да ползват обща семейна осигуровка, в размер не по-висок от двойния размер на минималния осигурителен праг за самонаети лица.
  • Ще създадем финансови стимули за активно включване в пазара на труда на възрастните хора и хората с увреждания.
  • Ще въведем финансови стимули за безработни лица, които имат желание да започнат дейност като самоосигуряващи се.
  • За хората, които са дългосрочно безработни и които нямат шанс в свободната икономика, ще въведем публично субсидиран, социален пазар на труда. Така от една страна ще отговорим на недостига на кадри в социалния сектор, а от друга ще предложим перспективи за по-продължително безработните.

https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/equipment-2047314_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки