Реформа в здравеопазванетоПрозрачност при разходването на парите за здраве

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Прозрачност при разходването на парите за здраве на всеки един български гражданин. Спиране на кражбите и злоупотребите в системата на здравеопазването:

 

 • Незабавни действия за възстановяване на първоначалната форма на управление на НЗОК като публична институция:
  • Възстановяване на управителните органи на НЗОК – Събранието на представителите, управителен съвет, контролен съвет;
  • Премахване на възможността представител на МЗ да участва в управлението на НЗОК;
  • Възстановяване на медицинския одит на НЗОК във вида от 2001 г.
  • Възстановяване на учебния отдел на НЗОК;
  • Премахване статута на държавни служители на работещите в НЗОК;
  • Изпълнителният директор на НЗОК да сключва трудов договор с УС на Общото събрание на представителите, а не договор за управление с парламента.
 • В средносрочен план – осигуряване на необратимост на реформата във финансиране на здравеопазването и въвеждане на пазарен механизъм за контрол, чрез включване на Частни Здравноосигурителни Фондове (ЧЗОФ) в системата на задължителното и допълнителното здравно осигуряване, които ще покриват основния здравен пакет, определен на база на медицина базирана на доказателствата (не повече и не по-малко от необходимото).
  • Реорганизация в НЗОК, за да покрива финансирането на дългосрочната грижа и ще изпълнява ролята на балансьор на средствата, които се изразходват от ЧЗОФ.
  • Дефиниране на Клиничните пътеки като инструмент, определящ алгоритмите на лечение на различните диагнози, а не като инструмент за остойностяване на разходите. Ясно договаряне на алгоритмите на лечение следвайки клиничните пътеки от професионалистите в съсловието и тяхното разписване.
  • Определяне на основен пакет от клинични пътеки за лечение и дългосрочни грижи, от Пациентски организации, БЛС и ЧЗОФ, които да бъдат покривани съответно от личните осигурителни пакети и средствата събирани от данъци: НЗОК следи за имплементирането на здравните услуги и дейността на ЧЗОФ, а МЗ е гарант за договореното
  • Остойностяването на проведеното лечение на всеки един пациент ще се осъществява чрез фактурирани разходи от страна на доставчиците на медицински услуги.
 • Правно-икономически анализ на всички държавни и общински болници с оглед цялостната им приватизация.
 • Законови промени, възпрепятстващи прехвърляния на пари от НЗОК и ЧЗОФ към държавния бюджет
 • Ефективно (реално) изпълнение на задължението на държавата за здравно осигуряване на всички граждани, за които е поела този ангажимент – държавни служители, служители на МВР, МО, съдебна власт, пенсионери, учащи, студенти и др.
 • Задължение на всички държавни служители, служители на МВР, МО и съдебна власт да внасят здравни осигуровки по същия начин, както са задължени да го правят останалите граждани.
 • Връщане на отнетите през 2011 година над 1,7 милиарда лева от централния бюджет в бюджета на НЗОК;
 • Премахване или сериозна промяна в Наредбата за достъпа, която позволява необосновано доплащане от пациентите;
 • Мерки по отношение на лекарствената политика:
  • Дефиниране на лекарствена политика, съобразена с обществено значими болести;
  • Намаляване на относителния дял на разходите за лекарства до средния в ЕС-27
  • Законови и контролни механизми за ограничаване на възможността за реекспорт на лекарства особено скъпоструващи, които се покриват от обществени средства
  • Централизиране на търговете за лекарства с особен акцент върху онколекарствата
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/money-5376568_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки