Подкрепа за бизнесаГрижа за малкия бизнес

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Развитие на сектора малки и средни предприятия

Въведение 

Малките и средни предприятия са гръбнака на българската икономика. Te осигуряват над 65% от добавената стойност и над 75% от всички работни места в страната. Огромната част от тези предприятия съществуват заради предприемчивостта и творческия дух на смели и почтени български граждани. Стратегически приоритет на Демократична България е създаването и поддържането на дружелюбна и подкрепяща бизнес среда за българските предприемачи. Ние заявяваме нашето непоколебимо намерение за смели политически действия, насочени към подпомагане на модернизацията на българската икономика, с особен акцент върху развитието на малкия и средния бизнес. Ние вярваме, че българските предприемачи са почтени и смели хора и ще се борим за възвръщане и налагане на тяхното доброто име в българското общество.

Визия 

Визията на Демократична България за развитие на българската икономика се фокусира върху модернизация на държавата, създаване на висококачествена бизнес среда, бърза трансформация към зелена, дигитална икономика, стимулиране на предприемачеството, стимулиране и привличане на инвестициите на български и чуждестранни компании в продукти и услуги висока добавена стойност, развитие и привличане на човешки капитал.

Ние ще създадем реални механизми за драстично подобряване на достъпа на българските предприемачи до финансиране. Ще преструктурираме и реформираме Българската Банка за Развитие, за да трансформираме финансовия й ресурс в мощна подкрепа за малкия и средния бизнес в страната. Ще създадем контролни механизми, чрез които да спрем кражбата и източването на европейски фондове и ще осигурим насочването на потока от европейски средства към реално подпомагане на модернизацията, дигитализацията и зелената трансформация на българската икономика. 

Ние вярваме в креативността и почтеността на българските предприемачи и ще ги включим активно и реално във вземането на политически решения чрез създаване на национален консултативен съвет за МСП за съгласуване на приоритетните мерки и законодателни промени.

Ние осъзнаваме огромните проблеми, които създава непосилния административен тормоз от страна на държавната администрация върху малките и средните предприятия и върху хората, заети в свободни професии. Наша стратегическа цел е да създаваме и налагаме целенасочени политики и инструменти за приоритизиране на МСП като гръбнак на икономиката чрез насочване на значителни финансови ресурси към много на брой малки и средни предприятия, опростяване и либерализация на административните тежести за МСП.

Контекст

Основен двигател на развитието и създаването на добавена стойност в сектора на малките и средни предприятия е инициативата и поемането на рискове от страна на предприемачите. Ролята на държавата в този процес е ключова по отношение на това да създава и поддържа подпомагаща и комфортна среда за развитие на бизнеса чрез създаване на инструменти за улесняване на достъпа до финансиране, осигуряване на административна подкрепа, контролираща и балансираща намеса в защита на свободната конкуренция и достъпа до пазари, целево финансиране и подпомагане на инвестиции в иновации, технологии, обучение, дигитална трансформация, зелена икономика.

Сравнението на секторите на българските МСП с тези в ЕС показва устойчива тенденция на дълбоко изоставане, въпреки формалното отчитане на напредък в кухи критерии като брой открити нови предприятия, повишаване на интереса към финансиране и време за регистрация на компания. Липсата на целенасочена политика и реално ангажиране на българската държава за подпомагане на сектора гарантира продължаването на тази лоша тенденция и в бъдеще.

МСП предоставят най-много работни места и създават най-големия дял от добавената стойност в икономиката, но понасят най тежката финансова и административна тежест. България страда от свръхконцентрация на държавната помощ и подкрепящи политики, насочени предимно към големи и индустриални предприятия по линията на некачественото управление на приоритети за финансиране по ЕС програмите, злоупотребите с обществени поръчки и злоупотребата при управлението на Българската банка за развитие. В резултат достъпа на МСП до необходимите средства за развитие и растеж е сериозно ограничен и затруднен. Свръхрегулацията и административният произвол върху МСП и особено микропредприятията, трайно задушават потенциала за растеж.

Действия и инициативи 
 • Достъп до финансиране на МСП:
 • Изчистване на портфейла и капитала на ББР от несвързани с развитието на МСП активи и дейности.  Осигуряване на финансов ресурс за предоставяне на безвъзмездна помощ, грантови схеми, нисколихвени кредити, гаранции, насочени предимно към МСП. В устава на ББР трябва да се запише, че ресурсът се разпределя 40% за малки и 40% за средни предприятия.
 • Използване на Европейски фондове за превръщане на т.нар. “небанкируеми” фирми в “банкируеми”. Разработване на банкови и застрахователни инструменти, чрез които да се подпомагат МСП и отпускането на кредити за тях при добри условия
 • Целево финансиране на проекти за дигитализация на малки и средни предприятия, стартиращи зелени бизнеси, мерки за изпълнение на изискванията за съществуващите предприятия и за привличане на компании в приоритетни сектори на бъдещето
 • Подобряване на бизнес средата и премахване на административния тормоз
 • Създаване на Национален консултативен орган който да дава становище по всички административни и правни предложения, доколко те ще утежнят средата на работа за малкия и средния бизнес. В този орган трябва да влизат само представители на малкия бизнес, чрез браншови организации. Негативно становище на този орган да се смята за вето.
 • Повишаване на прага на регистрация по ЗДДС на 200000 лв
 • Минимизиране на административните бариери пред бизнеса чрез дигитализация, въвеждане на електронно управление и ревизия на административната тежест. Въвеждане на стандартна документация за свободните професии.
 • Създаване на условия за подобряване на бизнес средата на местно ниво. Преодоляване на регионалните диспропорции (в т.ч.развиване на политики в подкрепа на селските и обезлюдяващите се райони).
 • Въвеждане на необлагаем минимален доход за микро-бизнеси и опростена схема за здравно – социално осигуряване с фиксиран размер, не на база оборот 
 • Изработване на национална визия и стратегия за развитие на МСП
 • Иновации, зелена икономика, дигитална трансформация, образование
 • Създаване на Съвет за зелена и дигитална трансформация, който да се издигне на много високо ниво – вицепремиер или премиер
 • Целенасочени инвестиции в човешки капитал – привличане на повече студенти и специализанти в STEM с целеви стипендии
 • Премахване на разделението на частно и държавно образование
 • Създаване на eduparkове – развитие на споделена образователна инфраструктура
 • Промяна на учебните планове – акцент на уменията, гражданско образование от 1 клас. Създаване на граждани с високо обществено самосъзнание, разбиране и уважение към ценностите на демокрацията.

Изпълнение 

Краткосрочни мерки
 • Приемане на национален спасителен план за МСП до 2 месеца с конкретен бюджет и инструменти за възстановяване от COVID19 – дългосрочни кредити за възстановяване с държавни гаранции без изисквания за липса на данъчни задължения натрупани по време на кризата и приемане на дялове от предприятия като обезпечение подкрепени от държавни гаранции.
 • Изработване на стратегия за развитие на МСП с адекватни приоритети, работещи критерии за измерване на напредъка и задължителна отчетност на всеки 3 месеца.
 • Незабавно изчистване на портфейла и капитала на ББР от всякакви несвързани с развитието на МСП активи и дейности.
 • Въвеждане на стандартна документация за свободните професии.
 • Намаляване на данъчната тежест за микро- и малките предприятия. Доходи до 1000 лв. освободени от ДОД с фиксирани вноски за социално и здравно осигуряване. Общо намаление на данъчна тежест за хората с ниски доходи от МСП сектора и опростяване на административната тежест.
 • Повишаване на прага на регистрация по ЗДДС на 200 000 лв.

Средносрочни мерки
 • Създаване на Съвет за зелена и дигитална трансформация
 • Създаване на Национален консултативен орган за МСП, с право на вето по административни и правни въпроси.
 • Разработване на банкови и застрахователни инструменти за подпомагане на МСП и отпускането на кредити за тях при добри условия чрез контрол и преструктуриране на средствата от европейски фондове.
 • Целево финансиране на проекти за дигитализация на малки и средни предприятия, стартиращи зелени бизнеси, мерки за изпълнение на изискванията за съществуващите предприятия и за привличане на компании в приоритетни сектори на бъдещето.
 • Минимизиране на административните бариери пред бизнеса чрез дигитализация, въвеждане на електронно управление и ревизия на административната тежест.
Дългосрочни мерки
 • Преодоляване на регионалната диспропорция в развитието на МСП чрез провеждане на целенасочени политики в подкрепа бизнеса в селските и обезлюдяващите се райони.
 • Целенасочени инвестиции в човешки капитал
 • Премахване на разделението на частно и държавно образование
 • Развитие на споделена образователна инфраструктура
 • Развитие на нови сектори с висок иновационен потенциал  чрез либерално про-иновационно законодателство, човешки рисков капитал.

https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/hands-731241_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки