Подкрепа за бизнесаИкономически мерки за излизане от кризата

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Икономиката на България се намира в тежка ситуация, породена от няколко негативни и взаимносвързани процеса, които правят икономическото възстановяване трудно и продължително. Става дума за:

 • принудителното ограничаване на потребителското търсене на стоки и услуги поради мерките, свързани с пандемията;
 • ускоряващите се процеси на дигитална и енергийна трансформация, които поставят редица български компании под конкурентен натиск и риск от фалит;
 • проблемите на фирмите и банките в пандемията водят и до нарушен достъп на икономиката до банков кредит и капитал за инвестиции, без които възстановяването е невъзможно.

Не на последно място, хроничен проблем в България от десетилетия е бедността. Свидетели сме на такива абсурди като “работещи бедни”, масова енергийна бедност, поколения пенсионери, които са принудени да живеят в мизерия. Подобни явления са характерни по-скоро за третия свят, а не за държава от Европейския съюз.

По тази причина и след едно цяло загубено десетилетие заради отказ от провеждане на каквито и да е политики и реформи, основните икономически приоритети, които Демократична България предлага са: икономическо възстановяване и постигане на споделен от всички икономически растеж, ускорена модернизация на икономиката и подкрепа на потребителското търсене чрез бързо и съществено увеличаване на доходите и пенсиите на българите.

По различните инструменти на ЕС България има право да получи над 50 млрд. лева за периода 2021-2027 г.Демократична България ще реализира политики за насочване на европейските фондове в пълна степен към гражданите и фирмите, като мобилизират максимално допълнителен частен капитал за инвестиции. Еврофондовете за строителство и земеделие ще бъдат управлявани ефективно в полза на максимален брой бенефициенти, вместо усвоявани от няколко политически обвързани земеделски и строителни групировки. В същото време вярваме, че еврофондовете са само помощно средство за ускоряване на растежа, но не могат да заместят дълбоките реформи във всички сфери на впубличния сектор.

Паралелно с това, при прилагане на всички структурни реформи, Демократична България се ангажира и с повишаване на частните чуждестранни инвестиции с 2 млрд. лева всяка година, като в края на мандата те трябва да достигнат 10 млрд. лева годишно.

1. Подкрепа на пострадалите фирми и граждани от пандемията

 • Еднократна финансова помощ от 3000 лева на човек за всички работници и служители от всички малки и средни предприятия от секторите с административна забрана или сериозно ограничаване на дейността по време на пандемията, които продължават дейност. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост”.
 • Помощна мярка 80/20 за всички средни предприятия и 90/10 за всички микро и малки предприятия от секторите с административно преустановена дейност заради епидемията.
 • Съвместно с ББР и БНБ, разработване на пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми, както и за запазване на достъпа им до нови кредити. Мярката е за срок от три години и ще обхване фирмите, които преди това са били изрядни платци.

2. Мерки срещу бедността и за повишаване на доходите

 • България да спре да бъде най-бедната държава в ЕС. Повишаване на средната работна заплата до 2400 лв. до края на мандата на управление.
 • Намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи с въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. на месечните доходи.
 • Увеличаване на размера на средната пенсия до 1000 лева до края на мандата при спиране на кражбите на държавни средства и при провеждане на нужните реформи за растеж на икономиката.
 • Намаляване с 1/3 на дължимите осигурителни вноски за всички малки и средни предприятия до края на годината.
 • Освобождаване от данъци и осигуровки за три години на всички стартъпи за иновации в областта на високите технологии, отговарящи на целите на “Плана за възстановяване и устойчивост”.
 • Създаване на специален фонд за финансиране преквалификация на безработни в професии и дейности с висока добавена стойност и съответно с по-високо заплащане.
 • Увеличаване с 50% до края на мандата на заплатите на държавните служители от стратегически важните и най-засегнати от ковид кризата сектори: учители, помощен медицински персонал в държавните болници, социални работници и дейци на културата, с възможност за допълнително увеличение в зависимост от възможностите на бюджета.

3. Облекчаване на достъпа на бизнеса до финансиране

 • Промяна на ролята на Българската банка за развитие. Демократична България предлага ББР да преустанови кредитирането на политически обвързани бизнеси, като се трансформира в “банка на банките” и се специализира в разработването на мерки и програми за улесняване на достъпа до кредитиране от малките и средни фирми, стартъп компаниите, координирано с другите инструменти от ЕС и държавния бюджет, мерки за подкрепа на дигитализацията и декарбонизацията на икономиката.
 • Групата на ББР има две други важни роли за икономиката, които могат да бъдат много по-добре развити – осигуряване на рисков капитал за нововъзникващи компании чрез специализирани фондове и осигуряване експортно финансиране, гаранции и застраховки чрез дъщерната си структура Българска агенция по експортно застраховане.
 • Съвместно с БНБ и КФН провеждане на законодателна и регулаторна политика за насърчаване на конкуренцията между банките и стимулиране на развитието на финтех компаниите на българския пазар.
 • Цялостен пакет от мерки за стимулиране и развитие на капиталовия пазар, който последните десет години практически не функционира. Листване на миноритарни пакети от всички държавни компании на БФБ.
 • Съвместно с БНБ и ББР, и с използване на европейските финансови инструменти – разработване на пакет от мерки, насочен срещу негативните последици от пандемията за търговските банки, ограничаване на влиянието на лошите кредити и насърчаване на банковото кредитиране.

4. Мерки за възстановяване на икономиката чрез ускорена дигитализация и декарбонизация

 • В световната икономика има консенсус за “зелено и цифрово възстановане”. Приоритет ще бъдат мерките, комбинация от грантови схеми и облекчено кредитиране, за подпомагане на българските фирми да дигитализират и технологизират своята дейност и да преминат към използването на чиста енергия. Важно е държавата да даде пример и чрез поведението си като икономически субект да стимулира фирмите и гражданите в тази посока.
 • Ускорена дигитализация на административното обслужване на фирми и граждани от страна на държавата и общините.
 • Поетапно “озеленяване” на крайната консумация на електроенергия от страна на държавни и общински ведомства и предприятия (ползваната електроенергия задължително да бъде с гаранции за произход за ВЕИ енергия, издадени от АУЕР).
 • Отказ от развитието на АЕЦ с остаряла технология и разработване на стратегия за декарбонизация на икономиката, базирана на ВЕИ и водород, съгласно целите на Зеления пакт на ЕС и Плана за възстановяване и устойчивост.
 • Цялостно модернизиране на комплекса “Марица изток” от въглища към производство на зелена енергия, зелен водород, електроцентрали на зелен водород и системи за съхранение на енергия. По този начин ще се запазят максимален брой работни места в комплекса, доходите значително ще нараснат и замърсяването на природата ще спре. Има пълна финансова обезпеченост за това от инструментите по “Зеления пакт”, “Въглищни региони в преход” и “Модернизационния фонд” на ЕС.
 • Разработване на прозрачен и конкурентен (търгове) механизъм, чрез договори за разлика с ФСЕС (Фонда за сигурност на електроенергийната система) за стимулиране на инвестициите в производство и потреблението на “зелен” водород и инвестициите в системи за съхранение на енергия. Има пълна финансова обезпеченост за такава политика от инструментите на “Зеления пакт”, “Плана за възстановяване и устойчивост” и “Модернизационния фонд”.
 • Законодателно, регулаторно и финансово насърчаване на развитието на енергийните кооперативи и енергийните общности, в които потребителите на чиста енергия са и потребители, и производители (prosumers).
 • Еднократна финансова помощ в размер на до 50 000 лева за малки и средни предприятия (отговарящи на определени условия за финансово състояние и самоучастие от 50%) за дигитализиране на бизнес процесите (продажби, маркетинг, доставки, фактуриране, разплащания, идентификация и т.н.). Мярката има пълна финансова обезпеченост по “Плана за възстановяване и устойчивост”.
 • Гаранции от ББР за целеви кредити за изграждане на ВЕИ инсталации за собствено ползване на фирмите и домакинствата, при спазване на определени параметри. Има пълна финансова обезпеченост от инструментите на Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.
 • Подкрепа на домакинствата за подмяна на конвенционалните автомобили с електрически – еднократна финансова помощ от 5000 лева на домакинство за един електрически лек автомобил. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост”.
 • Подкрепа на домакинствата за подмяна на стари, неефективни и замърсяващи устройства за отопление с електрически термопомпи в размер на до 3000 лева на домакинство. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост”.
 • Подкрепа на фирмите от таксиметровите, куриерските услуги и други с градски и междуградски транспортни услуги за подмяна на фирмените им автопаркове чрез комбинация от гарантирана лизингова схема и еднократна помощ от 5000 лв. за автомобил за до 200 автомобила. Финансова обезпеченост от “Плана за възстановяване и устойчивост” и “Зеления пакт”.
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/closed-5058843_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки